Båtar på hamna

Møte i Bystyret 04.11.2014

Mote[1].gifMøtedato: 04.11.2014
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: 16:00 - 22:00


Sakene kan de lese her.

Saknr.       Tittel

088/14       Godkjenning av møtebok
089/14       Refererte skriv og meldingar
                  Brev til kystkommunar om oppstart av regional kystplan
                  Orientering om kommunalt driftstilskot til barnehage
                  Referat fagdag bystyret 02092014
                  Høyring om organisering av straumnettet - Uttale frå Flora kommune
090/14       Eigarmelding 2014 - del 1 - generell del
091/14       Eigarmelding del 2, Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS
092/14       Eigarmelding del 2, Botnaneset industriselskap AS
093/14       Eigarmelding del 2, Firda Billag AS
094/14       Eigarmelding del 2, Firdavegen 1 AS (SMS)
095/14       Eigarmelding del 2, Flora Næringseigedom AS (FNAS)
096/14       Eigarmelding del 2, Florø brygge AS
097/14       Eigarmelding del 2, Florø parkering AS
098/14       Eigarmelding del 2, Fram Flora AS
099/14       Eigarmelding del 2, Grovastøylen AS
100/14       Eigarmelding del 2, Kommunal Landspensjonskasse
101/14       Eigarmelding del 2, Kystvegen Måløy-Florø AS
102/14       Eigarmelding del 2, Nærtenesten AS
103/14       Eigarmelding del 2, Origod AS
104/14       Eigarmelding del 2, Sogn og Fjordane Energi
105/14       Eigarmelding del 2, Sogn og Fjordane Gjennvinning AS
106/14       Eigarmelding del 2, Sunnlab AS
107/14       Eigarmelding del 2, Visit Fjordkysten AS
108/14       Eigarmeldinng del 2, Midtvegen 615 AS
109/14       Auka busetjing frå 35 til 45 i åra 2014 og 2015
110/14       Suppleringsval til HSU
111/14       SUPPLERINGSVAL TIL STYRET FOR KF INNVANDRARSENTERET
112/14       Privat reguleringsplan, gbnr 23/3, Slettevoll, Brandsøy. Planid:20080119. Planvedtak
113/14       Privat detaljreguleringsplan - Klubbeneset industri, Havreneset, GBnr 27/505, 506, 91, 
                 Planid: 20130112. Planvedtak
114/14       Interkommunal strategisk næringsplan, slutthandsaming
115/14       Kommunedelplan Eikefjord - framlegg til endeleg vedtak 
116/14       Lønspolitisk dokument Flora kommune
117/14       Etiske retningslinjer for Flora kommune - revisjon
118/14       Tilstandsrapport for grunnskulen 2013
119/14       Økonomirapportering 2. tertial 2014
120/14       Auke av driftstilskudd
121/14       Bruksplan skule- og barnehagebygg - utviding av mandat
122/14       Forvaltningsrevisjon : Sakshandsaming, vedtak og svargjeving
123/14       Botnastranda - Kjøp av grunn til vegformål 
                 NB: Saka er unntatt offentlegheit og vil bli lagt fram i møtet
                 Interpellasjon - Er grunnskulen gratis i Flora kommune
                 Statleg finansiert eldreomsorg i Flora kommune

ORIENTERINGSSAKER: 

  • Kystvegen og 45 minutt-regionen: orientering ved Randi Huborstad og Karl Vidar Førde
  • Docen 2: orientering ved Steinar Furnes