Seglbåt med jente

Møte i Bystyret 06.12.11

Kurshaldar og deltakarar rundt bordetMøtestad: Flora Samfunnshus     Møtetid: Kl. 12.00

Heile saklista kan du lese her

Saksnr:        Sakstittel:

115/11            Ålfotbreen landskapsvernområde - Val av representantar til områdestyre
116/11            Suppleringsval til styret for KF Innvandrarsenteret
117/11            Forslag til kandidatar til styra i Helse Vest RHF 2012
118/11            Sluttrapport Prosjekt 78007 - Grunnerverv
119/11            SLUTTRAPPORT PROSJEKT 77906 - BREIBAND
120/11            Sluttrapport Prosjekt 78562 - Grunntingingar skytebane / Fellesfjøra
121/11            Sluttrapport Prosjekt 79522 - Pumpestasjon Brandsøy
122/11            Sluttrapport prosjekt 79552 - hovudvassleidning i sjø frå Hovland til Eikefjord sentrum
123/11            Politisk rådgjevar i Flora kommune
124/11            Godtgjørsle folkevalde 2011
125/11            Kommunedelplan for oppvekstsektoren 2011-2020 - endeleg framlegg
126/11            Rullering av handlingsprogram , prioritering av spelemiddelsøknadar.
127/11            Vedtak planprogram - Områdereguleringsplan Florelandet Nord 
128/11            Krisesenterløysing 2012. Vertskommuneansvar 
129/11            Vandringsareal Flora omsorgssenter
130/11            Ny sak om Docen II
131/11            Allhuset - framtidig drift      
132/11            Furuhaugane omsorgssenter. Omgjering av kontor til pasientrom.Tilleggsfinansiering.
133/11            Klientutval. Endring i høve nytt lovverk
134/11            Kjøp av gnr/bnr 28/661,663
135/11            Eikefjord barnehage - ny avdeling
136/11            Bygging av ny barnehage i Florø
137/11            Høyringsfråsegn til konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing til Guleslettene vindkraftverk
138/11            Høyringsuttale frå Flora kommune om Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012-2015