Båtar på hamna

Møte i Fellesnemnda 11. september 2018

Møtestad: Festsalen, Flora samfunnshus.
Møtedato: 11. september 2018.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, Fellesnemnda 11.09.18
Saknr. Tittel
040/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
041/18 Godkjenning av møteprotokoll
042/18 Refererte skriv og meldingar
043/18 Orientering frå prosjektrådmann
044/18 Orienteringssak - arbeidet i dei politiske underutvala/arbeidsgruppene - status
045/18 Analyse av informasjonskampanje og vidare informasjonsarbeid
046/18 Kommuneplanen sin samfunnsdel. Planprogram, utlegging til offentleg ettersyn
047/18 Regionsenterstruktur i Vestland fylke