Seglbåt med jente

Møte i Flora bystyre 02.10.2018

Møtedato: 02.10.2018
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 17:00 -

Sakene kan du lese i sin heilskap her (14 MB)
Kvar einskild sak kan du finne her

Sakliste

Saknr. Tittel

050/18 Godkjenning av møtebok

051/18 Refererte skriv og meldingar

             Rapport til formannskap og bystyre

             Varsel om føring i matrikkelen i samband med valet 2019

052/18 Avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Flora kommune om leige av Florø
            Idrettssenter

053/18 Fusjon mellom Origod AS og Mentro AS 054/18 Godkjenning av delegasjonsreglement for
            byggekomiteen

055/18 Kommunedelplan Florø sentrum planID  20170002 - endeleg vedtak

056/18 Vedtak - oppheving av gamle reguleringsplanar i Florø sentrum

057/18 Orientering framdrift planlegging av Sjukehusbygget austre fløy til heildøgnsbemanna
            omsorgsbustadar

058/18 Økonomirapport 2. tertial 2018 - Flora kommune


ORIENTERINGSSAK:
• Om Kinn kommune ved ordførar

Alle vedlegg til sak 055/18 (Sentrumsplanen) kan du finne ved å følgje denne lenka: https://www.flora.kommune.no/sentrumsplanen-til-endeleg-vedtak.6146976-173765.html