hamnebasseng langt

Møte i Flora bystyre 08. november 2016

Møtedato: 08. november 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 17:00

Sakliste, Flora bystyre 08. november 2016
Saknr. Tittel
091/16 Godkjenning av møtebok
092/16
  • Refererte skriv og meldingar
  • Busetting av flyktningar 2017 - reduksjon av vedtak
  • Språk i den nye vestlandsregionen
093/16 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
094/16 Vedtekter for Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS)
095/16 Styrka strategisk samarbeid mellom kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora
096/16 Grøn sone ved Veiesundet - krav om ny handsaming
097/16 Høyringsuttale politireform - tenestestad og tenestestruktur
098/16 Etablering av friluftsråd på kysten
099/16 Prosjekt 79554 -Verpevika - Krokavegen parsell 1
100/16 prosjekt 79558 - Verpevika - Nygård parsell 2
101/16 Prosjekt 79572 - Havrenesvegen VA-leidningar
  Interpellasjonar:
  Interpellasjon - middagsservering
  Interpellasjon helikopterlandingsplasser - Bystyret 04. oktober 16
  Interpellasjon til Flora bystyre 04. oktober 2016 - Korleis kan kommunen handle meir lokalt?
  Trafikkulykker med påkøyrsle av hjort, ettersøk etter skada hjortevilt

Orienteringssaker:

  • Orientering om Bu og miljø v/ pleie- og omsorgssjef Ragnhild Holm
  • Sunnfjordbyen v/ Rolf Sanne Gundersen