Seglbåt med jente

Møte i Flora bystyre 18. desember

Møtedato: 18. desember 2018
Møtestad:  Flora samfunnshus
Møtetid:     09.00 -

Lenkjer:
Kvar einskild sak finn du her (kjem)
Sakene kan du lese i sin heilskap her (35 MB)
Utkast til budsjett
Tilleggsinnkalling

Orienteringssaker:

  • Brandsøy skule (077/18)
  • Havhesten


Sakliste:
Sak nr.      
                                       Tittel

075/18

Godkjenning av møtebok

076/18

Refererte skriv og meldingar

 

Brev vedr. fastsett revisjonshonorar for 2019

 

Handsaming av budsjett og økonomiplan - innsending til Fylkesmannen

 

Budsjett 2019 for kontrollutvalet - framlegg

 

SEKOM-sekretariat: Budsjett og arbeidsplan 2019

 

Innspel frå Flora industri og Næringsforening til kommunen sitt budsjett 2019,
flyrutetilbodet, og organisering av hamnene i Kinn

 

Kommunal eller privat barnehage i sentrum

077/18

Bystyret - orientering om Brandsøy skule

078/18

Fjordkysten Friluftsråd - opptak av Vågsøy som ny medlemskommune

079/18

Omorganisering av kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane - oppretting av
interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27

080/18

Planvedtak - Detaljregulering for Naustholmen, GBnr. 27/86, Industri/næring

081/18

Søknad om fritak frå alle politske verv og styreverv i Flora kommune og Kinn
Fellesnemnd - Målfrid Steindal

082/18

Oppseiing av leigekontrakt for administrasjonsbygget på Solbakken

083/18

Ressursbrukanalyse - Synleggjering av kommunen si prioritering av ressursbruk

084/18

Flora bordgleder KF - handlingsplan, budsjett og økonomiplan 2019

085/18

Forslag til endring i drift og investeringsbudsjett Flora hamn KF 2018

086/18

Økonomiplan for Flora hamn KF 2019 - 2022

087/18

Drifts og investeringsbudsjett 2019 for Flora hamn KF

088/18

KF Innvandrarsenteret - budsjett og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2020-2022

089/18

KF Havhesten - budsjett og handlingsprogram 2019 - økonomiplan 2020 - 2022

090/18

Havbruksfondsmidlar 2018

091/18

Samordna møteplan 2019 - utkast

092/18

Budsjett- og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2019-2022, revidert budsjett 12-2018
for Flora kommune

Interpellasjon frå SV til Flora bystyre 6. desember

 

Spørsmål til førstkommende bystyremøte

 

Tilleggsinnkalling:

093/18

Budsjett Allhuset

094/18

Alden hamneområde - sakshandsamingsgebyr og anløpsavgift 2019