Båtar på hamna

Møte i Flora bystyre 20. desember 2016

Møtedato: 20. desember 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 09:00

Hugs at du kan sjå bystyret live! Sendinga startar kl. 09:00, 20.12.16.

Sakliste, Flora bystyre 20.12.16
Saknr. Tittel
102/16 Godkjenning av møtebok
103/16 Refererte skriv og meldingar
Notat BYST, BHP 2017
Eldrerådet om budsjett og handlingsprogram
Referat frå grendalagsmøte måndag 21.november
Protokoll - Flora eldreråd - 05.09.2016
Protokoll - Flora eldreråd - 31.10.2016
104/16 Budsjett og handlingsprogram for Innvandrarsenteret 2017. Økonomiplan 2017-2020
105/16 KF Havhesten - budsjett og handlingsprogram 2017 og økonomiplan 2017-2020
106/16 Flora kjøkkenservice KF - budsjett og handlingsprogram 2017
107/16 Flora kjøkkenservice KF - namneendring
108/16 Drifts og investeringsbudsjett 2017 for Flora hamn KF
109/16 Forslag til endring i drift og investeringsbudsjett Flora hamn KF 2016
110/16 Handlingsplan 2017 - Flora hamn KF
111/16 Økonomiplan 2017 - 2020 for Flora hamn KF
112/16 Anløpsavgift og sakshandsamingsgebyr 2017
113/16 Framtidas bu-og miljøteneste. Endeleg rapport og arbeidsgruppas tilrådingar.
114/16 Helse,-sosial og omsorgsplan 2017-2020.
115/16 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flora kommune, Sogn og Fjordane
116/16 Kommuneplanens arealdel - 4.gangs handsaming
117/16 Detaljreguleringsplan - Eidet/Kanalen – GBN 28/416, 203/96 mfl.– Teknisk infrastruktur - Planid 20160105. Planvedtak
118/16 Ny planvedtak av privat detaljreguleringsplan for del av GBnr 26/3, Havikbotn
119/16 Budsjett 2017 for kontrollutvalet i Flora
120/16 Budsjett 2017 Allhuset
121/16 Samordna møteplan for 2017
122/16 Oversikt lånegjeld 2016
123/16 Budsjett og handlingsprogram 2017, økonomiplan 2017 - 2020, revidert budsjett 12-2016