Båtar i havnebassenget

Møte i Flora bystyre 22.05.2018

Møtedato: 22. mai 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus, festsalen.
Møtetid: 17:00.

Sakliste, Flora bystyre 22.05.18
Saknr. Tittel
021/18 Godkjenning av møtebok
022/18 Refererte skriv og meldingar
023/18 Høyringsuttale til MTA for Guleslettene vindkraft
024/18 Dimensjonering og plassering av auka kapasitet heildøgnsplassar
025/18 Rebudsjettering unytta investeringsløyvingar knytt til låneopptak per 31.12.2017
026/18 Godtgjersleregulativ for folkevalde i Flora kommune - justering
027/18 Oppstarting og drift av akuttmedisinsk samtrening mellom kommunal helseteneste og Helse Førde etter modellen " Betre og SystematiskTeamtrening" (BEST)
028/18 Oppfølgingstiltak for reduksjon av sjukefråver i Flora kommune/ Rutinar ved sjukefråver i Flora kommune
029/18 Vedtekter for barnehagane i Flora, endring av § 13
030/18 Flora kemnerkontor, årsrekneskap og årsrapport 2017
031/18 Flora kontrollutval - Årsmelding 2017