Skulestart Florø barneskole

Møte i Flora bystyre 7. desember 2017

Møtedato: 07. november 2017
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 17:00

Sakene kan du lese i sin heilskap her (21 MB)
Kvar einskild sak finn du her
Tilleggsinnkalling sak 114 og 115
Korrekt vedlegg til sak 114
Protokoll frå Administrasjonsutvalet sitt møte 03.11.2017

Møtet vert direktesendt frå Flora samfunnshus. Sjå sendinga her

Sakliste, Flora bystyre 07.12.2017

Saknr   Tittel

105/17 Godkjenning av møtebok
106/17 Felles barnevernsvakt
107/17 Flora kommune. Strategisk bustadplan 2018-2025
108/17 Hovudplan for vassforsyning og avløp 2017-2025, tilråding til godkjenning
109/17 Nyheimvegen barnehage – løysing for å lukke pålegg frå Arbeidstilsynet
110/17 Organisering av folkehelsearbeid i Flora kommune
111/17 Prinsipp for sal og skjenking av alkohol - endring i retningsliner
112/17 Samordna møteplan 2018
113/17 Søknad om fritak frå vervet som medlem i Flora forliksråd - Oppnemning av ny medlem
114/17 Godtgjersleregulativ for ombods- og tillitsvalde i Flora kommune - justeringar
115/17 Mandat for tilsetting av mellombels rådmann

ORIENTERINGSSAKER:
• Fjord1 – ved adm.dir. Dagfinn Neteland
• Zephyr – Guleslettene vindkraftverk ved Olav Rommetveit