Møte i Flora formannskap 04.06.2019

Møtedato: 04. juni 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste

023/19       Godkjenning av møtebok
024/19       Refererte skriv og meldingar 
025/19       Forskotering av tilskot til grendahuset på Stavøya 
026/19       Søknad om forskottering av spelemidlar
027/19       Konsekvens av å ikkje rekne barnetrygd som inntekt ved utmåling av sosialstønad 
028/19       Matservering i barnehage - utbetring av kjøkken 
029/19       Mål for Responssenter og framlegg til ny selskapsavtale for Alarmsentralen IKS
030/19       Søknad om redusert gateleige i Florø
031/19       Privat eller kommunal barnehage i Florø sentrum
032/19       TV-aksjonen 2019 - val av komité
033/19       Økonomirapport mai 2019
034/19       Rebudsjettering unytta investeringsløyvingar knytt til låneopptak per 31.12.2018 
035/19       Flora kemnerkontor, årsrekneskap og årsrapport 2018
036/19       Årsrekneskap og årsmelding 2018 - Allhuset Eikefjord
037/19       Årsrekneskap og årsmelding 2018 - Flora Bordgleder KF
038/19       Årsrekneskap og årsmelding 2018 - Flora hamn KF
039/19       Årsrekneskap og årsmelding 2018 - Havhesten Flora kommune KF
040/19       Årsrekneskap og årsmelding 2018 - KF Innvandrarsenteret i Flora 
041/19       Årsrekneskap og årsrapport 2018 - Flora kommune 

 

28. mai 2019 Henrik Ulriksen