Båtar i havnebassenget

Møte i Flora formannskap 18. - 19. april 2017

Møtedato: 18. - 19. april 2017
Møtestad: Gloppen hotell, Sandane
Møtetid: 08:30

Sakliste, formannskapet 18. - 19. april
Saknr. Tittel
015/17 Godkjenning av møtebok
016/17 Refererte skriv og meldingar
017/17 Rebudsjettering unytta investeringsløyvingar knytt til låneopptak per 31.12.2016
018/17 Eigenbetaling for kommunale omsorgstenester som følgje av teknisk endring i yting frå det offentlege
019/17 Korleis på kort sikt løyse behovet for omsorgsbustader/heildøgnsbemanna omsorgsbustader
020/17 Sluttrapport prosjekt 78607 ny redningsbil Flora
021/17 Sluttrapport prosjekt 78628 brannøvingsfelt - sluttføring fase 2
022/17 Sluttrapport prosjekt 78647 branndepot Hovden
023/17 Sluttrapport prosjekt 78665 kommandobil inkl. kamera og GPS
024/17 Prosjekt 79528 - Miljøtiltak - Sluttrapport
025/17 Prosjekt 79551 - Avslutning Purkehola - Sluttrapport
026/17 Rapport for prosjekt 78613
027/17 Økonomirapportering NB: Saka vert lagt fram i møtet


Drøftingssak

Kystradioen, Florø radio