Ytteroyane

Møte i Flora formannskap 29. november 2016

Møtedato: 29. november 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: kl 12:00 -

Sakene kan du lese i sin heilskap her (7 MB)
Tilleggsinnkalling med sak 075/16 kan du lese her (179 kb)

Sakliste, formannskapet 29.11.16:

Saknr. Tittel
068/16 Godkjenning av møtebok
069/16 Refererte skriv og meldingar
070/16 Framtidas bu-og miljøteneste. Endeleg rapport og arbeidsgruppas tilrådingar.
071/16 Helse-, sosial- og omsorgsplan 2017-2020. Høyringsutkast
072/16 Budsjett 2017 for kontrollutvalet i Flora
073/16 Oversikt lånegjeld 2016
074/16 Budsjett og handlingsprogram 2017, økonomiplan 2017-2020, revidert budsjett 12-2016
075/16 Offentleg høyring om regionreforma - fråsegn frå Flora kommune

Merknader til innkallinga:
• Framlegg til vedtak i sak 074/16 følgjer i denne utsendinga som vedlegg til refererte skriv og meldingar (sak 069/16).