Båtar i havnebassenget

Møte i klagenemnda 08.02.2018

Møtedato: 08. februar 2018.
Møtestad: Plan og samfunn, stort møterom.
Møtetid: 10:00.

Sakliste, klagenemnda 08.02.18
Saknr. Tittel
001/18 Godkjenning av møtebok
002/18 Refererte skriv og meldingar
003/18 Gbnr. 28/456 - Klage på gebyr for slamtømming ved sanering av slamavskiljar
004/18 Klage på avslag for oppføring 2-mannsbustader GBN 55/203, 55/204 - Storevik, Eikefjord
005/18 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for endring av løyve gjeve 27.01.2016, GBN 55/214 - Storevika, Eikefjord
006/18 Klage på dispensasjon og løyve til påbygg / fasadeendring - GBN 27/854, Klubbetunet 2
007/18 Klagesak - Klage på avslag om parkeringsløyve for forflytningshemma U.off. ( i lukka møte)
008/18 Klagesak - Klage på avslag på søknad om parkeringsløyve U.off. (i lukka møte)

Sak 007/18 og 008/18 er unnateke offentlegheit i medhald av offentleglova § 13, jf. § 13 forvaltningslova og vert ikkje sendt ut saman med innkallinga. Saksdokumenta er tilgjengeleg for
gjennomlesing ved organisasjons- og personalavdelinga på rådhuset for medlemene i nemnda.