Seglbåt med jente

Møte i klagenemnda 12.03.2019

Møtedato: 12. mars 2019.
Møtestad: Plan og samfunnsavdelinga.
Møtetid: 10.00.

Sakliste, klagenemnda 12.03.19
Saknr. Tittel
001/19 Godkjenning av møtebok
002/19 Refererte skriv og meldingar
003/19 Behandling av klage - 40/133, Rekstavegen - 6915 Rognaldalsvåg - Bygging av veg til fritidseigedom
004/19 Klage på dispensasjon og løyve til bygging av kai og bygging av tilkomstveg/sti, gbnr. 33/139, Vevlingen
005/19 Klagesak på vedtak om dispensasjon
006/19 Klage på vedtak om avslag på parkeringsløyve for forflytningshemma
007/19 Klage på vedtak om parkeringsløyve for forflytningshemma
008/18 Klage på vedtak om parkeringsløyve for forflytningshemma