Ytteroyane

Møte i Kontrollutvalet 24.09.2013

Mote[1].gif

Møte i kontrollutvalet tysdag 24.09.2013

Møtestad: Furuhaugane omsorgssenter
Tid: 09:30

Sakliste

  • 064/13 Godkjenning innkalling og sakliste
  • 065/13 Skriv og meldingar
  • 066/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - sakshandsaming, vedtak og svargjeving - Tinging
  • 067/13 Orientering om status i arbeidet med utrekning av tilskot til private barnehagar
  • 068/13 Orientering om konkurranseutsetting av renovasjonstenestene
  • 069/13 Orientering om brev frå Jacob Nødseth, leiar i klagenemda
  • 070/13 Orientering om og omvising i Furuhaugane omsorgssenter
  • 071/13 Budsjett for drift av kontrollutvalet
  • 072/13 Oppfølgingsliste 8-2013 - Førde
  • 073/13 Eventuelt

Møteinnkalling, sakliste og saker kan de lese her.