Skulestart Florø barneskole

Møte i levekårsutvalet 03.09.2019 - NB! stad: Askrova

Møtedato: 03. september 2019
Møtestad: Askrova - Terje Svardahl si bu
Møtetid: Avreise Fugleskjærskaia kl. 08.45, retur i Florø kl. 15.50

Tilleggsinnkalling: Kulturmidlar 2019, restløyving

Sakliste

Saknr

Tittel

018/19

Godkjenning av møtebok

019/19

Refererte skriv og meldingar
Einskildløyve – Havglytt 17.05.2019
Oppsummering spørjeundersøking - fallførebyggande gruppetrening for eldre
Skjenkeløyve for einskildhøve – Dans i samband med Eikefjorddagane 17.08.19
Skjenkeløyve for einskildhøve – Familiedag med dans, Batalden Grendalag 27.07.19
Skjenkeløyve for einskildhøve – Konsert 29.06.2019
Skjenkeløyve for einskildhøve – Opning kunstutstilling 24.05.2019
Skjenkeløyve for einskildhøve – Pubkveld 06.07.2019
Skjenkeløyve for einskildhøve – Sildebord 2019
Skjenkeløyve for einskildhøve – Sommarrevy 2019
Skjenkeløyve for einskildhøve – Svanhilds Venner, firmatur under Eikefjorddagane
17.08.2019
Skjenkeløyve for einskildhøve – Våt moro 11 .- 13. juli 2019
Skjenkeløyve ved enkelthøve – XL-Bygg Florø 24.05.2019
Svar på søknad om skjenkeløyve – Sommardans Norddalsfjord 06.07.2019
Svar på søknad om skjenkeløyve 16.08.2019 – Eikefjorddagane

020/19

Folkehelse og livsmeistring-arbeid med barn og unge i Flora kommune

021/19

HSO rapport januar til august 2019

022/19

Kulturmidlar 2019, restløyving

Orienteringssaker:

· Kinn-prosessen info
· Orientering fra grendalaget
· Ombygging dagtilbodet
· Skjerma avdeling for demente i Markegt 55
· Utbygging Brandsøy skule – status
· Barnehageplanlegging – status
· Tilsyn 19a og 19g i barnehage
· Kort informasjon om parkering barnehage i Eikefjord og dusjskjerming i Eikefjordhallen
· Kort orientering om ny mobbelov i barnehage og høringsprosess