Båtar på hamna

Møte i levekårsutvalet 13.11.2018

Møtedato: 13. november 2018.
Møtestad: Allhuset, Eikefjord.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, levekårsutvalet 13.11.18
Saknr. Tittel
042/18 Godkjenning av møtebok
043/18 Refererte skriv og meldingar
044/18 HSO rapport januar til oktober 2018
045/18 Arbeid og tiltak for å motverke barnefattigdom i Flora
046/18 Følgjeteneste for gravide 
047/18 Restløyving av kulturmidlar 2018 
048/18 Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, og prioritering av spelemiddelsøknadar
049/18 Statuegruppe "Eric", søknad om tilskot og garanti 
050/18 Val av medlem til styret i Stifinga Svanhild 
051/18 Splitting av Levekårsutvalet 
052/18 Budsjett- og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2019-2022, revidert budsjett 12-2018 for Flora kommune

Orienteringssaker:

  • Barnehageutbygging i sentrum
  • Markering av 75 år sidan krigen
  • Brukarundersøking i omsorgstenesta – tiltak
  • Bu og miljø - Nye Miljøhuset
  • Nytt frå Kinn kommune
  • Tilsyn ved Flora barneskole