Seglbåt med jente

Møte i levekårsutvalet 14.05.2019

Møtedato: 14.05.2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 08.30.

Sakliste, leverkårsutvalet 14.05.19
Saknr. Tittel
006/19 Godkjenning av møtebok
007/19 Refererte skriv og meldingar
008/19 Kostnadsberekning for husleige i Markegt. 55
009/19 Konsekvens av å ikkje rekne barnetrygd som inntekt ved utmåling av sosialstønad
010/19 Matservering i barnehage - utbetring av kjøkken
011/19 Løyve til sal av alkohol - Svanøy Handel
012/19 Skjenkeløyve 2016-2020 - Svanøy kro
013/19 Nye vegnamn i Flora kommune 2019
014/19 Prioritering av tilskot til kulturbygg
015/19 Kulturmidlar 2019
016/19 Kulturprisane 2019
  Tilleggsinnkalling
017/19 Val av styremedlem til Flora Frivilligsentral

Orienteringssaker

  • Forklaring på kostnadsberekning av husleige Docen 2
  • Plan for ombygging av dagtilbudet på FLOMS, og korleis ein tenker å drifte dagtilbodet under bygginga
  • Status ny barnehage
  • Status utbygging Brandsøy skule
  • Status opprusting uteområde Krokane skule