Båtar på hamna

Møte i levekårsutvalet 14.11.2017

Møtedato: 14. november 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, levekårsutvalet 14.11.2017
Saknr. Tittel
044/17 Godkjenning av møtebok
045/17 Refererte skriv og meldingar
046/17 Prinsipp for sal og skjenking av alkohol - endring i retningsliner
047/17 Felles barnevernsvakt
048/17 Flora kommune. Strategisk bustadplan 2018-2025
049/17 Nyheimvegen barnehage – status pålegg frå Arbeidstilsynet
050/17 Høyringsuttale - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
051/17 Rullering av handlingsprogram for idrettanlegg og prioritering av spelemiddelsøknadar
052/17 Høyringsfråsegn planprogram regional plan for kultur
053/17 Statueprosjekt
054/17 Tildeling av resterande kulturmidlar 2017
055/17 "Rammeplanen for kulturskolen – Mangfold og fordjupning" som styringsdokument for drift, utvikling og grunnlag for utvikling av lokalt planarbeid i Flora kommunale kulturskule
056/17 Budsjett- og handlingsprogram 2018, økonomiplan 2018-2021, revidert budsjett 12-2017 for Flora kommune
  Tilleggsinnkalling
057/17 Organisering av folkehelsearbeid i Flora kommune

Orienteringssaker:

  • Ungt Enteprenørskap – Greent – ved Holger Aasen
  • Framdrift i TIBIR satsinga i kommunen ved Silje Trettevik Ringstad
  • Strategi for rekruttering i omsorgstenestene ved Norunn Stavø
  • Orientering om budsjettet ved Norunn Stavø