Møte i levekårsutvalet 22.10.2019

Møtedato: 22. oktober 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, levekårsutvalet 22.10.19
Saknr. Tittel
023/19 Godkjenning av møtebok
024/19 Refererte skriv og meldingar
025/19 Høyring - forslag til endringar i barnehagelova med forskrifter - lovreglar om psykosialt barnehagemiljø, internkontroll mm
026/19 Høyringsuttale - utviding av retten til brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år
027/19 Høyringsuttale - verdig eldreomsorg - sambuargaranti
028/19 Høyringsuttale om eldreombod
029/19 Høyringsuttale prehospital plan

ORIENTERINGSSAK: FELLES MED PLAN OG SAMFUNN:

  • Orientering om status framdrift på regulering for idrettshall ved barneskulen og omsorgsbustader på sjukehustomta.(kl.10:00)

ORIENTERINGSSAK LEVEKÅR

  • Lukka orientering - mediesak

Levekårsutvalet skal 22. oktober også få informasjon om desse sakene:

  • Toaletttårn barneskolen v/Bygg og eigedom
  • Erfaringar frå prøveperioden med leksefri – Barneskolen v/Marianne Nødset
  • Tildeling av treningstider v/Margit Kløvfjell
15. oktober 2019 Henrik Ulriksen