Seglbåt med jente

Møte i plan- og samfunnsutvalet 26.03.2019

Møtedato: 26. mars 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 26.03.19
Saknr. Tittel
004/19 Godkjenning av møtebok
005/19 Refererte skriv og meldingar
006/19 Vedtak - oppheving av gamle reguleringsplanar i Florø sentrum
007/19 Planspørsmål - endring av rekkjefølgjeføresegner i områdereguleringsplan Florelandet-Nord
008/19 Plansak for offentlig ettersyn - privat detaljreguleringsplan for Hovland, Eikefjord, del av gbnr 53/10, bustad
009/19 Asfaltering, reasfaltering og oppgradering av vegar 2019

Orienteringssaker

  • Status Jagedalsmarka - synfaring
  • Utvikling arkitektur prosjekt Notøbakken