Skulestart Florø barneskole

Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan på Skorpa

Plan- og samfunnsutvalet har i saknr 049/18 godkjent at framlegg «Privat detaljreguleringsplan Joneset, gbnr 37/7, Skorpa, hytter, planid 20170101» vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i Plan- og bygningslova § 12-10.

Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn på informasjon og service, Flora samfunnshus i tidsrommet 18.01.- 01.03.2019

Eventuelle merknader/innspel kan sendast til kommunen på elektronisk høyringsskjema, i post til Flora kommune, plan og samfunn, Markegata 51, 6905 FLORØ, eller via e-post til postmottak@flora.kommune.no, innan 01.03.2019.

Plandokument