Båtar på hamna

Offentleg ettersyn: Privat detaljreguleringsplan Stavøy 21/2 - hytte

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir privat detaljreguleringsplan Stavøy gbnr 21/2 – hytte, lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i plan- og samfunnsutvalet 19.09.2017, sak 31/17. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for nye fritidsbustadar i tilknyting til eksisterande regulert hyttefelt.

Den godkjende reguleringsplanen er tilgjengeleg for gjennomsyn på informasjon og service (tenestetorget), Flora samfunnshus.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Flora kommune på elektronisk høyringsuttale e-skjema,til postmottak@flora.kommune.no eller Markegata 51, 6905 Florø innan 27.11.2017.

Dokument