Båtar i havnebassenget

Offentleg ettersyn: Svanøy Havbruk AS, lokalitet Vågsøya

Svanøy Havbruk AS søkjer om mellombels endring av bruk av matfisklokaliteten for oppdrett av laks og aure ved Vågsøya vest for Svanøy i Flora kommune. Det blir søkt om å bruke ringar i staden for stålanlegg og at retningen blir endra frå aust-vest til nord-sør.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sine nettsider: www.flora.kommune.no Evt. merknader til søknaden skal vere skriftleg og skal sendast til Flora kommune til postmottak@flora.kommune.no eller Markegata 51, 6900 Florø innan 16.06.2017.

Dokument