Seglbåt med jente

Offentleg høyring - tiltaksplan for hovedsundet utanfor Westcon Yard Florø AS

Fylkesmannen ber om at tiltaksplanen for marine sediment i hovudsundet utanfor Westcon Yard Florø AS vert lagt ut til offentleg gjennomsyn i perioden 09.09.13 - 09.10.13

.

Etter pålegg frå Fylkesmannen har Westcon Yard Florø AS gjennomført miljøundersøkingar på land og i sjøbotn utanfor verftet. Undersøkingane er gjordt av NIVA.
Miljørapporten og tiltaksplanen for hovedsundet ligg vedlagt her.

Fylkesmannen ber om uttale frå kommune før dei gjer ei endeleg vurdering av dei planlagde tiltake. Høyringsfrist er 09.10.13.

Vi opplyser om at verftet er i gang med ytterlegare miljøundersøkingar i Gaddevågen, og vil utarbeide eigen tiltaksplan for seimante i dette området. Tiltaksplanen for Gaddevågen vil verte sendt ut på eiga høyring når den ligg føre.