Økonomi

Økonomiavdelinga er ei stabseining under rådmannen, og inndelt i 3 hovudfelt:  Rekneskap, løn og skatt.  Avdelinga har og ansvar for rekneskapsføring og økonomistøtte til 4 kommunale føretak: Flora hamn KF, KF Innvandrarsenteret i Flora, KF Havhesten Flora kommune og Flora kjøkkenservice KF og til Kinn Kyrkjeleg Fellesråd og Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS.  Vi held til i Hans Blomgata 5.

Avdelinga arbeider innanfor følgjande områder:

Rekneskap:

• Føring av rekneskap
• Inn-/utbetalingar
• Fakturering og innfordring
• Budsjett og økonomiplan
• Drift og utvikling av økonomisystema
• Eigedomsskatt

Løn:

• Lønsrekneskap

Skatt:

• Innfordring av skattar og avgifter
• Arbeidsgjevarkontroll og – vegleiing

Rekneskapsjef:
Ruth Svortevik Sunde
Tlf. 
Mob. 
e-post: ruth.sunde@flora.kommune.no

Lønningsjef:
Hilde-Gunn Hatlenes
Tlf: 57 75 61 33
e-post: Hilde-Gunn.Hatlenes@flora.kommune.no

Kemner:
Rune Osa
Tlf: 57 75 61 53
e-post: Rune.Osa@flora.kommune.no

25. juli 2013 Henrik Ulriksen