Ytteroyane

Omsorg og NAV

Tenester i Flora kommune under Omsorg og NAV  finn du opplista til venstre. 

Her finn du ulike tenester gitt i heimen, dagtilbod, institusjonsopphald, transportordningar,omsorgsbustader, Krisesenter, Overformynderi og informasjon om Nav sine ordningar med meir.