Ytterøyane fyr

Omsorgstenesta søkjer ferievikarar!

Omsorgstenesta treng ferievikarar på følgjande stader sommaren 2018:

Furuhaugane omsorgssenter 
Institusjon, kjøkken, aktivitør og reinhald. Kontaktpersonar: Anja Korneliussen, mobil 41534915 og Caroline Langedal, mobil 90579496.

Flora omsorgssenter 
Institusjon og reinhald. Kontaktpersonar: Edith Aarebrot Madsen, mobil 41534923 og Janne Berstad, mobil 41534924.

Heimteneste Havrenes
Heimesjukepleie, heimehjelp og dagtilbod. Kontaktperson: Herdis Hauge Book,  mobil 41534936.

Heimteneste krokane
Heimesjukepleie og heimehjelp. Kontaktperson: Evy Renate Bjørnseth, mobil 41534918.

Heimeteneste Eikefjord 
Heimesjukepleie og heimehjelp. Kontaktperson: Torunn Rivedal, mobil 48080555.

Bu og miljøteneste 1
Furutun. Kontaktperson: Linda Lundebrekke, mobil 45970806.

Bu og miljøteneste 2
Jacobsandevegen. 5 og 7. Kontaktperson: Ingrun Gram, mobil 41534914.

Bu og miljøteneste 3
Skridsholgate 7 / 9 og 15. Kontaktperson: Tanja Løvseth, mobil 41534925.

Bu og miljøteneste 4
Kirkeparken ,Von og Kinnvegen 1B. Kontaktperson: Marthe Aarberg, mobil 45631570.

Bu og miljøteneste 5
Skridholgate 13. Kontaktperson: Ivar Øien, mobil 45632391.

Furutun- avlasting for born og unge; heildøgns tilbod med hovudfokus på hjelp og tilrettelegging for deltaking i ferieaktivitetar. NB: Furutun er drifta i perioden 2. juli tom 29 . juli 

FELLES
 
Vi treng:
  • sjukepleiarar, vernepleiarar
  • hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar
  • heimehjelparar, kjøkkenassistentar, reinhaldsassistentar
  • assistentar, studentar og elevar
Du kan gjerne søke på fleire alternativ i same søknad, men det er då ein fordel om du skriv desse i prioritert rekkefølge.
 
Vilkår:
  • Du må vere over 18 år og bør kunne arbeide i 6 – 8 veker
  • Du må ha sertifikat til bil dersom du skal jobbe i heimetenesta
  • Du bør ha sertifikat til bil dersom du skal jobbe i bu og miljøtenesta
  • Du får tariffløn og særskild avløning dersom du tek relevant høgskule/ universitetsutdanning
  • Elles vanlege kommunale vilkår
  • Du må fremlegge politiattest ved tilsetting

Elektronisk søknadsskjema finn du her. Søknadsfrist: 28. februar 2018.