Seglbåt med jente

Oppheving av reguleringsplanar Florelandet - Brandsøy

Kommunedelplan for Florelandet-Brandsøy skal ferdigstillast våren 2020. I samband med dette skal vi oppheve fleire gamle og utdaterte reguleringsplanar, den eldste frå 1957. Dette vert no kunngjort i medhald av plan- og bygningslova §12-14.

Hensikta med å oppheve alle dei gamle reguleringsplanane sine arealkart og føresegner er å gjere det enklare for grunneigarane og dei som ønskjer å bygge i framtida ved at det i hovudsak blir ein plan å forholde seg til. Handsaminga av plan- og byggesaker i Flora kommune vil også bli meir effektiv ved at det ikkje blir motstrid mellom den nyaste og den mest detaljerte planen. 

Der det har vore tenleg har intensjon og føresegner blitt innarbeidd i kommunedelplanen for Florelandet-Brandsøy med tilhøyrande arealføremål. Mykje vil også gå heilt ut, då dei gamle planane er utdaterte og hindrar ei heilskapleg utvikling av områda.

Kommunen har og ei rekkje reguleringsplanar som er blitt erstatta av andre planar. Også desse planane skal opphevast. Lista over desse finn ein i tabell 2.

Endeleg vedtak for oppheving av gamle og utdaterte reguleringsplanar vil ikkje skje før Kommunedelplan for Florelandet-Brandsøy skal vedtakast. Du har derfor moglegheit til å sjå over reguleringsplanen som gjeld i ditt område og komme med innspel. 

Slik kan du finne reguleringsplan for ditt område
Du kan finne kva reguleringsplan som gjeld for ditt område via vårt kartsystem. På denne sida vel du "Kommunekart arealplanar". I feltet øvst til venstre som heiter "Søk etter adresse, sted eller eigedom" kan du søkje opp di adresse eller gards- og bruksnummer. Ved å klikke på din eigedom får du opp kva planar som gjeld på høgre side. Ved å velje "Reguleringsplan på bakken", og "Reguleringsplan" finn du reguleringsplanen som gjeld for ditt område. Du kan gå inn på "WebPlan" for å sjå føresegner, plankart og andre relevante dokument for planen. Dersom reguleringsplanen er ein del av tabell 1 nedanfor, så er denne reguleringsplanen tenkt oppheva.

Høyringsfristen er seks veker og satt til 14.02.2020 

Er det noko du lurer på eller ønskjer hjelp til kan du ta kontakt med Flora kommune sitt sentralbord på tlf. 57756000.

Tabell 1. Gjeldande planar som skal opphevast

Planid

Plannamn

19570101

Floralandet, vestre del

19680101

Nyland, Gbnr. 28/1

19680201

Kleiva - Tomtedelingsplan

19690101

Havreneset / Nyborg

19690102

Soldalen A og B

19720101

Krokane vestFelt A

19720102

Krokane vest, felt B, Bustadfelt m.m.

19750101

Kleiva - Soldalen

19760101

Havreneset, Nyborg

19760103

Krokane vest - Felt B, Bustadfelt.

19770101

Kleiva - SoldalenVeg 8 og gangveg

19770102

Havreneset Sør, felt A

19770104

Kleiva - Soldalen, Gbnr.28/34, Bustad, Off.bygninger.

19770105

Krokane vest - felt A-1, Gbnr.26/383 og 385, Bustad.

19780101

Kleiva - Soldalen A og B, Boligområde.

19780102

Kleiva - Soldalen, Soldalen A og B, Museumsområde

19780103

Havreneset, Gbnr. 27/429, Leikeplass.

19790102

Kleiva, Gbnr 28/514, Bustadtomtomt

19790104

Krokane - Prata, Del av gbnr.24/1, Campingplass.

19810101

Krokane vest, Felt B2, Gbnr.24/165 og 166, Bustad og leikeplass.

19810103

Austre Ragnarud, Bustadfelt.

19810104

Storåsen Sør

19810108

Havreneset sør, Felt A, Veiareal mm.

19810109

Ragnarud Sør, Bustad.

19810110

Austre Ragnarud, Gbnr.24/353 og del av 352, Bustad. (Reg.sendring)

19810201

Vågastubben - Tomtedelingsplan.

19820101

Krokane vest - Felt A-2, Bustad.

19820102

Havreneset sør -  Nyheimsvegen, Bustad/Veg.

19820103

Nordnes II

19820105

Havreneset sør, Felt A, Bolig.

19820106

Havikbotn - rv 5

19820107

Krokane vest - Felt B - Tomt 228, Gbnr.24/267 og 290, Bustad.

19820109

Krokane vest - Felt B - tomt i Eikedalen, Gbnr.24/292, Bustad.

19830103

Kleiva - Soldalen, Utviding av felt B 11, bustadtomt.

19830104

Krokane vest - Furuhaugane, Offent. omr†de - Bustad.

19830106

Havreneset sør - felt A. Tilkomst veg frå gate 2, Bustad.

19830110

Krokane vest - Nygård, Bustad/ veg/ friareal mm.

19830111

Gunhildvågen, industri, med mer.

19840101

Havreneset - Nyborg, Bustad/Leikeplass.

19840102

Havreneset Sør., Felt B3, bustad.

19840103

Kleiva - Soldalen, Bustad/Gravplass m.m.

19840104

Slettevollen, Del av Gbnr. 23/3, Bustad.

19840105

Brandsøyåsen Nord-Vest

19860102

Kleiva - Soldalen, Boligområde m.m.

19870102

Havreneset - Breivika, Gbnr. 27/720, Leikeplass/Bustad.

19870103

Kleiva - Soldalen, Keilevegen, Bustadtomter.

19870104

Kleiva - Soldalen - Båtevika, Gbnr.28/539,795, Bustad,Friområde.

19870105

Solheim, del av gbnr. 23/14, Bustad.

19870106

Kanalen, Friområde, Hotell,Idrett mm.

19870109

Kleiva - Soldalen, Gbnr.28/536,537,538 m.fl, Bustad m.m.

19870110

Storåsen Sør, Gbnr. 28/48 og 390, Bustad/Leikeplass.

19880102

Veg frå Kinnvegen/Havrenesvegen til GunhildvågenAlt. II

19880103

Solheim - Brandsøyåsen,  Felt 1, Bustadfelt mm.

19880104

Nordnes II, Gbnr.27/203 og 658, Bustadtomt.

19880105

Del av Krokane Vest Felt A, Veg, Bustad, Forretning mm

19890101

Havreneset sør GBnr 27/51/2

19890102

Nyborgvegen - Havreneset, boligområde.

19890104

Gaddevegen, del av gbnr 26/28, Bustadområde.

19890106

Havreneset - Breivikvegen, gbnr. 27/84, Bustadfelt.

19890108

Brandsøy , Del av gbnr 23/8, Bustadområde.

19890109

Solheim, Del av Gnr 23/13, Bustadområde.

19900103

Brendøyvegen, GBnr. 28/129, Boligområde.

19900104

Krokane, Gbnr. 26/45 - 26/107, Bustader / Barnehage.

19900105

Gang -/sykkelveg - Brands›y

19900109

Brandsøyåsen, Gbnr.26/234, Høgdebasseng.

19910101

Havreneset, Gang-/sykkelveg/ Bolig m.m.

19910102

Brandsøy, gbnr. 18/4 mfl., skule/bustader m.m.

19910103

Solheim - Brandsøyåsen, Gbnr. 24/1, 25/1 og 26/234, Bustadfelt.

19920101

Brandsøy, Gbnr.23/184, Skuletomt.

19920202

Gunhildvågen, Gbnr.27/1084, Bustad.

19930102

Havikbotn, Del av gbnr 26/3, Bustad, Friområde.

19940101

Kanalen - Gaddevågen, Gbnr.24/78, Bustad.

19940104

Havreneset sør - Klubbeneset, Nord for Gbnr.27/706, Molo.

19940105

Havreneset sør - Vestbris, Gbnr.27/1167 m.fl., Bustad.

19940106

Krokane - Havikbotn, Gbnr.26/27, Gartneritomta.

19940201

Krokane, Gbnr. 24/22, Næring/Trafikkformål (Florø rorbu).

19960104

Vestnes

19960202

Solheim, Felt 1, Bustad.

19970102

Rognaldsmarka, Gbnr.28/33, Bustad mm.

19970103

Vågavegen - Thor Solbergveg, Bustader m.m.

19970105

Havreneset sør, Felt A, felles tilkomstveg.

19970106

Breivika, Gbnr.27/749, Bustad.

19970202

Brandsøy, Del av gbnr. 18/4 , Bustad.

19970203

Havikbotn, Del av Gbnr.26/6, Bustad,trafikkareal, mm.

19970204

Solheim, Felt B7, B9 og B11, Bustad.

19970205

 Danielsvika - Flatneset, Bustadfelt.

19970207

Krokane Vest - Område H3 - Felt A, Bensinstasjon/daglegvareforetn

19970210

Breivika, Gbnr.27/714, Bustad.

19970212

Nordalsmarka

19980107

Brandsøy - B5, Gbnr.18/4, Bustad.

19980201

Mulelidmarka

19980202

Brands›y - Solheimsfeltet, B2 og del av friluftsomr†de, Boligfelt mm.

19980203

Solheimsfeltet felt B8

19980204

Banktomta - Vågavegen, gbnr.28/705, Bustad

19980205

Solheim/Brandsøyåsen, Felt B13

19990102

Mekevika, RV5

19990105

Prof. Gjelsvikveg, Bustad/Gartneri.

19990201

Krokane skule, Uteområde.

20000101

Nybø gård - Krokane vest, Gnr 24 bnr 3,10,11 og 55, Bolig.

20000107

Gunhildvågen , Gbnr.27/156 m.fl. , Naustområde.

20000201

Fimlandsmarka - Vågavegen B1 - B3, Bustadfelt.

20010103

Klubbeneset - Industrivegen, Gbnr.27/1093, Bustadtomt.

20010106

Breivika, småbåthamn

20010201

Kleiva,  Gbnr. 203/90, Bustad mm.

20020101

Brandsøy, Gbnr.23/3 m.fl, Høgdebasseng.

20020102

Brandsøyåsen, Felt B14, B15 og B16, Bustad.

20020107

Solbakkestranda, Bustadfelt.

20020107

Solbakkestranda, Bustadfelt.

20020109

Høgdebasseng i Storåsen, alternativ 1.

20020202

Havrenesvegen, gbnr. 27/110. Omsorgsbustad

20030101

Gunhildvågen, Industriområde.

20030101

Gunhildvågen, Industriområde.

20030104

Kanalsvingen, Gbnr.24/24, Bustader.

20030108

Brandsøy GBNR. 18/35

20030109

Kleiva - Soldalen, Idrettshall.

20030112

Industrivegen, Næringstomtar.

20030201

Havikbotn, Gnr.26 Bnr.355 og 30 , Bustad.

20040103

Brandsøy, GBnr.18/4, Bustad, Allmennyttig føremål.

20040201

Brandsøy - B5, Gbnr.18/4, Bustad.

20040202

Havikbotn, Gbnr. 26/60, Bustad,mm.

20040203

Brandsøy B1, Gbnr. 18/4, Bustader.

20040206

Klubbevika, Gbnr.27/1105, Naust.

20060102

Jagedalsmarka, gbnr. 28/11, 271 mfl. Bustad/Off. veg

20060106

Thor Solbergveg, gang-/sykkelveg

20060111

Brandsøy, Mekevika, gbnr. 18/11, Småbåthamn.

20060111

Brandsøy, Mekevika, gbnr. 18/11, Småbåthamn.

20060113

Brandsøy, Solheim, gbnr. 23/2, Bustad.

20060116

Florø Lufthamn, Flyplass, endring

20060117

Havreneset sør, Klubbeneset, 27/505,506,91, Industri, endring.

20060119

Krokane, Furuholmen, Gbnr. 24/293 mfl, Småbåthamn, endring

20060119

Krokane, Furuholmen, Gbnr. 24/293 mfl, Småbåthamn, endring

20060128

Kleiva-Soldalen, gbnr. 28/34, Bustad.

20060132

Ragnarud sør, Dyreholtvege 1, gbnr. 24/5, Bustad, Reg.endring

20060133

Gunhildvågen, gbnr. 28/373, Naust

20060134

Storåsen sør - B7, gbnr. 28/733 mfl., Bustad.

20060134

Storåsen sør - B7, gbnr. 28/733 mfl., Bustad.

20060201

Krokane Vest Felt A, Omr. H2, gbnr. 26/395,396, Forretning

20070106

Solheim, Gbnr. 23/13, 25, Bustad

20070106

Solheim, Gbnr. 23/13, 25, Bustad

20080105

Vestnes, Gbnr. 27/361, 669. Bustad

20080106

Havikbotn, Gbnr.26/10, Omr†de BK9

20080106

Havikbotn, Gbnr.26/10, Omr†de BK9

20080110

Vagreneset

20080110

Vagreneset

20080114

Gunhildvågen, Gbnr.28/801,802 og 988, Naust

20080114

Gunhildvågen, Gbnr.28/801,802 og 988, Naust

20080118

Brandsøy - Mekevika, Gbnr.18/11,201

20080121

Havreneset, Gbnr.27/47,69, Bustad m.m

20080123

Privat detaljreguleringsplan - Solheim, Gbnr.23/5, Bustad.

20080202

Vågavegen, Gbnr.28/81,320. Bustad m.m

20080203

Nyheimsvegen, gbnr.27/379, bustad

20090105

Privat detaljreguleringsplan - Brandsøy, Gbnr. 18/7,23, Bustad/ Næring.

20090110

Industrivegen, Gbnr. 27/37 og 81, Bustader

20100108

Brandsøy, Solheim, del av gbnr. 23/2 (sør)

20110110

Detaljreguleringsplan - Kinnvegen

20110114

Detaljreguleringsplan, gbnr 26/398, Olav Sindresonveg 18, Bustad.

20110117

Privat detaljreguleringsplan - Solheim B17, gbnr 23/14, Bustad

20130106

Privat detaljreguleringsplan - Utviding av Breivika Småbåthamn.

 

Tabell 2. Tidlegare erstatta planar som skal opphevast

Planid

Plannamn

19570102

Florølandet, Østre del

19660101

Havreneset, Gbnr.27/79, Bustad.

19680102

Leirvågen, endring

19690103

Hesteneset - Kvartal 38 og 39, Industri

19750102

Florø Sentrum - Vestre del, Rutebilstasjon m.m.

19750103

Fugleskjæret Vest

19760104

Kvartal 36 i Florø

19800101

Florø Lufthamn (oppheva)

19800104

Storåsen Sør , Gbnr.28/22, Bustad med mer.

19800105

Deler av kvartal 9, Forretning

19810102

Botnaneset, industriområde.

19810106

Krokane vest - Nygård, tomt 168

19830101

Småbåthavn ved Furuholmen

19830107

Kleiva - Soldalen, Storevatnet barnehage

19840107

Florø Lufthamn, endring

19860105

Strandavegen, Hoteltomt, Reg.Endring.

19860106

Skitnevatnet, Forretning/kontor.

19870101

Storåsen Sør, Bustadfelt mm.

19880101

Kleiva - Soldalen, Storevatnet barnehage, tilleggsareal

19890114

Solheim/Brandsøyåsen, Veg.

19900102

Vågavegen gbnr 28/35

19920103

Botnastranda, Gbnr.26/2, Jordbruk,Industri m.m.

19940102

Brandsøy, Campingplass

19960108

Solbakkstranda",Del av gbnr 23/21, Bustad. mve 10.12.96

20000103

Botnastranda, Del av Gbnr. 26/2 og 18/1 m.fl., Industri.

20000104

Industriområde på Klubbeneset, Havreneset Sør

20030103

Botnaneset - sørvest, del av gbnr.26/1, Industri.

20030113

Havikbotn, gbnr 26/3 (Lagerareal)

20070111

Botnaneset - Sørvest, Naust,  (Endring)

20080109

Botnastranda, del av gbnr. 26/1, 2, 539 og 599, Industriområde.

20130112

Privat detaljreguleringsplan - Klubbeneset, GBnr. 27/505, 506 og 91, Industri.