Ytteroyane

Opplæring

  • Leiarar skal ha opplæring om arbeidsmiljølova (rådmann, personalsjef, tenesteleiarar, avdelingsleiarar/mellomleiarar). Dette omfattar ein kursdag. jmf. Arbeidsmiljølova § 3-5.
  • Alle verneombod og medlemmer av AMU skal ha grunnopplæring i arbeidsmiljø (40-timars kurs) jmf. forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 12
  • Ny forskrift om organisasjon, leiing og medverking. 

Nyvalde leiarar og verneombod skal få tilbod om slike kurs så snart som råd etter at dei er valde, og seinast innan 6 månadar. (evt. kommunalt krav, ikkje forskriftskrav). Politikarane bør gå på Lov-dagen.

Arbeidsmiljøopplæringa skal:
a) omfatte en innføring i hvordan verne- og miljøarbeid skal drives,
b) gi kunnskap om ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapande tiltak,
c) gi kunnskaper om ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak, bruk av personlig verneutstyr m.v.,
d) gi innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre lover og regler som gjelder på dette område.

For meir utfyllade informasjon: § 12 i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg