Ytteroyane

Oppmåling

Oppmåling handsamer saker etter matrikkellova, utsteder matrikkelbrev samt utførar oppmålings tekniske oppdrag på timesbasis.

Handsaming av Begjæring om oppdeling i eigarseksjonar/reseksjonering kan lese meir om her.

Saker etter matrikkellova kan fordelast på to hovudtypar, anten søknadspliktig eller ikkje sølnadspliktig etter § 20-1 i Plan og Bygningslova.

Søknadspliktige saker er :
 
Ikkje søknadspliktige saker er :
 
Det vert det sendt ut skjema ”Varsel om oppmålingsforretning” minst 7 – sju– dagar før oppmålingsforretninga, eventuelt seinare etter avtale.
Fakturering skjer etter Flora Kommune sitt gebyrregulativ og saka vert automatisk satt på vent til dess faktura er betalt.
Det er generelt ein 16 vekers frist på fullføring av saker etter matrikkellova og vert forlenga dersom saka stoppar opp. Døme på moment som gjer at saka stopper opp kan vere viss ikkje faktura vert betalt, i påvente av ekstern avklaring, når saka vert sendt til tinglysing eller dersom saka vert påklaga.
 
Rekvisisjon av oppmålingsforretning sendast til:
Ressurs- og arealforvaltning, Markegata 51, 6900 Florø
 
Viktigaste lover og forskrifter:
 
Av tema som ikkje vert presentert her er, men som vi meiner er meir formålstenleg å lenke til eksterne kjelder, er følgjande:
Konsesjonsfridom ved kjøp/leige av eigedom (info)
Eigenfråsegn om kosesjonsfridom ved tileigning kjøp av fast eigedom (blankett)
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom (blankett)
Samanføying av eigedomar (info).
Krav om samanslåing av eigedommar (blankett)
Skøyte (blankett)
Tinglysing av dokument (info)
Tinglysing (info)
 
Sjå elles generell info om skjema og blankettar hos Tinglysingen.