Skulestart Florø barneskole

Oppseiing av plass

Når foreldre/føresette vil seie opp ein barnehageplass
BarnehagebarnVedtekter for barnehagane i Flora §10 fastset reglar for oppseiing av barnehageplassen.

  • Det er 1 månads oppseiingsfrist
  • Oppseiingstida gjeld frå den 1. i påfølgjande månad
  • Oppseiinga skal vere skriftleg

Etter 1. mars kan ein ikkje seie opp plassen for resten av barnehageåret utan særlege grunnar. Særlege grunnar vert definert som fråflytting, langvarig sjukdom o.l. Dokumentasjon som erklæring frå lækjar og flyttemelding vert kravd.

Når foreldre/føresette vil redusere barnehageplassen
Ønskjer du å endre barnehageplassen til barnet ditt, får du eit skjema i den barnehagen du har barnehageplass. Skjema leverer du inn i barnehagen i utfylt stand. Reglar for endring av barnehageplass er dei same som for oppseiing av barnehageplass.

Oppseiing av barnehageplass på grunn av uteståande foreldrebetaling
Vert foreldrebetalinga misleghalden, kan ein miste retten til barnehageplass i Flora kommune. (§3 Vedtekter for barnehagane i Flora)

Ved 2 månaders uteståande foreldrebetaling, vert det administrativt vurdert om barnet mister barnehageplassen. Foreldre/føresette får skriftleg melding om dette, med snarleg frist for å betale uteståande beløp. Barnet mister retten til barnehageplass dersom ikkje denne fristen for innbetaling av uteståande beløp vert halden.