Båtar på hamna

Oversikt - medlemar og varamedlemar

i utval, nemder og råd for perioden 2011 - 2015

 Det vart føreteke røysting, utval for utval, der alle framlegga frå valnemda vart samrøystes vedtekne:

ADMINISTRASJONSUTVALET.

(5 representantar frå formannskapet og 2 representantar oppnemnde av arbeidstakarorganisasjonane).
 
Faste medlemar:
1.Nina Liseth,H
2.Vidar Grønnevik,H
3.Jan Henrik Nygård,V
4.Bente Frøyen Steindal,AP
5.Oscar Bergheim,AP
 
Oppnemnde frå arbeidstakarorganisasjonane:
1.
2.
 
Varamedlemar:
1.Bjørn Hollevik,H
2.Stine Endestad Brandsøy,H
3.Siv Madsen,H
4.Kjell Ivar Høyvik,V
5.Bente Bjerk Hamn
6.Anders Ola Sunnarvik, AP
7.Solbjørg Tonheim, AP
8.Holger Aasen, AP
 
Vara frå arbeidstakarorganisasjonane:
1.
2.
 
Leiar:Jan Henrik N ygård,V
Nestleiar:Nina Liseth,H
 
 
ARBEIDSMILJØUTVALET:
Bystyret vedtok i sak 116/10 å utvide arbeidsmiljøutvalet til 12 medlemar (5-1-6).
 
Faste medlemar:
Arbeidsgjevarsida:
1.Jan Henrik Nygård,V
2.Nina Liseth,H
3.Vidar Grønnevik,H
4.Bente Frøyen Steindal, AP
5.Oscar Bergheim, AP


 
Vara:
Jan Arve Midtbø,V
Bjørn Hollevik,H
Stine Endestad Brandsøy,H
4.   Anders Ola Sunnarvik, AP
5.   Solbjørg Tonheim, AP
 
Rådmannen.
 
 
Arbeidstakarsida:
1.                                                                    vara:
2.                                                                    vara:
3.                                                                    vara:
4.                                                                    vara:
5.                                                                    vara:
6.                                                                    vara:
 
Leiar:Jan Henrik Nygård,V
Nestleiar: Nina Liseth,H
 
KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALET

Faste medlemar:
1.Odd Bovim,V
2.Synne Solheim Standal,V
3.Fredrik Helland,H
4.Trine Hovland,H
5.Arlene Vågene,H
6.Anne Lise Mitbø, AP
7.Ola Teigen, AP
8.Mathias Stang, AP
9.Bente Nilsen Halvorsen, SV
 
Varamedlemar:
1.Bjørn Hollevik,H
2.Robert Endestad,H
3.Siv Madsen,H
4.Margunn Belsvik,H
5.Harry Ertresvaag,H
6.Torgunn Eikevik,V
7.Bente Bjerk Hamn.V
8.Malene Indrebø-Langlo, AP
9.Atle Jarl Trettevik, AP
10. Monica Siv Nordal, AP
11.Kjetil Bergheim, AP
12.Reidar Knapstad, SV
13.Ann Kristin Førde, SV
 
Leiar:Odd Bovim,V
Nestleiar:Fredrik Helland,H
 
 
HELSE- OG SOSIALUTVALET

Faste medlemar:
1.Jacob Nødseth,H
2.Embla Belsvik,H
3.Anita Solheim Steinseth,H
4.Tore Jakob Madsen,H
5.Halvor Halvorsen,V
6.Karianne Torvanger, AP
7.Ann Kristin Takle Winterthun, AP
8.Jarle Storevik, AP
9.Gunn Steinhovden, KRF
 
Varamedlemar:
1.Odd Husebø,H
2.Sissel Kristoffersen,H
3.Anne Margrethe Hjertenes,H
4.Therese Vårdal,H
5.Anton B.Døsen,H
6.Ronny Cassels,V
7.Monica Kolseth,V
8.Maria Faye Hovland, AP
9.Thor Mehammer, AP
10.Målfrid Midtbø, AP
11.Nikolai Midtbø Willis, AP
12.Hildur bendixen, AP
13.Kari Berentzen, KRF
14.Roy Olav Hordvik, KFR
 
Leiar:Jacob Nødseth,H
Nestleiar:Halvor Halvorsen,V
 
 
KLIENTUTVALET FOR HELSE- OG SOSIALSAKER

Faste medlemar:
1.Jacob Nødseth,H
2.Embla Belsvik,H
3.Halvor Halvorsen,V
4.Karianne Torvanger, AP
5.Jarle Storevik, AP
 
Varamedlemar:
1.Tore Jakob Madsen,H
2.Anita S.Steinseth,H
3.Sissel Kristoffersen,H
4.Ronny Cassels,V
5.Monica Kolseth,V
 
6.Gunn Steinhovden,KRF
7.Ann Kristin Takle Winterthun, AP
 
Klientutvalet for helse- og sosial konstituerar seg sjølv med leiar og nestleiar.
 
 
PLAN- OG MILJØUTVLAET
 
Faste medlemar:
1.Hanne Husebø Kristensen,H
2.Ola Dagfinn Hovland,H
3.Hallgeir Helland,H
4.Jan Arve Midtbø,V
5.Silje Jansen Nybø,V
6.Åge Larsen, AP
7.Solveig Willis, AP
8.Katrine Dale, AP
9.Ole Christian Rynning, SP
 
Varamedlemar:
1.Hilmar Eliasson,H
2.Evert Havn,H
3.Magnar Sunnarvik,H
4.Stine Endestad Brandsøy,H
5.Elisabeth Norman Leversund,V
6.Hallgerd Frøyen,V
7.Kjell Ivar Høyvik,V
8.Ståle Solheim, AP
9.Linda Helgås, AP
10.Asbjørn Sørdal, AP
11.Solbjørg Tonheim, AP
12.Halvar Espeseth, AP
13.Målfrid Steindal, SP
14.Toralf Otnes, SP
 
Leiar:Hanne Husebø Kristensen,H
Nestleiar:Jan Arve Midtbø,V
 
 
UTBYGGINGSUTVALET
(5 representantar frå Plan- og miljøutvalet + 1 barnas representant, oppnemnd av rådmannen)
 
Faste medlemar:
1.Hanne Husebø Kristensen,H
2.Ola Dagfinn Hovland,H
3.Jan Arve Midtbø,V
4.Åge Larsen, AP
5.Katrine Dale, AP
 
Varamedlemar:
1.Hallgeir Helland,H
2.Hilmar Eliasson,H
3.Silje Jansen Nybø,V
4.Elisabeth Norman Leversund,V
5.Solveig Willis, AP
6.Ståle Solheim, AP
 
Leiar: Hanne Husebø Kristensen,H
Nestleiar: Jan Arve Midtbø,V
 
 
VILTNEMND
Bystyret vedtok i sak 116/10 å opprette viltnemnd. (Det vart ikkje vedteke antal medlemar).
 
Medlemar:
1.Jon Inge Nødseth,H
2.Torgunn Eikevik,V
3.Jan Arve Midtbø,V
4.Ståle Solheim,AP
5.Elisabeth Solheim,SP
 
Varamedlemar:
1.Tore Jakob Madsen,H
2.Evert Havn,H
3.Nina Liseth,H
4.Johnny Jakobsen,V
5.Elisabeth Norman Leversund,V
6.Asbjørn Sørdal, AP
7.Linda Helgås,AP
 
Leiar: John Inge Nødseth,H
Nestleiar: Jan Arve Midtbø,V
 
 
KONTROLLUTVALET
(5 medlemar med personlege varamedlemar. Minst ein av medlemane skal være representant i bystyret. Utelukka frå val er ordførar, varaordførar, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med avgjerdsmynde og tilsette i kommunen, jfr. Kommunelova § 32.)
 
Medlemar:                                                         Personlege varamedlemar:
1. Bjarne Holme,FRP                                      * Sture Thorgaard,FRP
2. Ingvar T.Myrvollen,H                                     * Einar Jacobsen,H
3. Bjørg Mikalsen,V                                          * Halvor Halvorsen,V
4. Eva Richter,AP                                              * Henning Ryland,AP
5. Reidar Knapstad,SV                                    * Monica Siv Nordal,AP
 
Leiar: Bjarne Holme,FRP
Nestleiar: Ingvar T.Myrvollen,H
 
 
PROSJEKTKOMITEEN
Medlemar:                                                          Personlege varamedlemar:
1. Hilmar Eliasson,H                                        * Hallgeir Helland,H
2. Anne Margrethe Hjertene, H                       * Ola Dagfinn Hovland,H
3. Rune Otto Nilsen,V                                       * Halvor Halvorsen,V
4. Anne Lise Midtbø,AP                                    * Solveig Willis,AP
5. Ola Teigen,AP                                               * Åge Larsen,AP
 
Leiar: Hilmar Eliasson,H
Nestleiar: Rune Otto Nilsen,V
 
 
KLAGENEMND
Klagenemnd for einskildvedtak etter Forvaltningslova
 
Medlemar:                                                             Personlege varamedlemar:
1. Jacob Nødseth,H                                             * Stein Kvalsund,H
2. Arlene Vågene,H                                              * Therese Vårdal,H
3. Jarle Sundal,V                                                  * Kjell Høyvik,V
4. Lars Terje Standal,AP                                     * Roald Leivestad
5.                                                                               *
 
Leiar: Jacob Nødseth,H
Nestleiar: Jarle Sundal,V
 
 
Utsendingar til
KOMMUNENES SENTRALFORBUND sitt fylkesmøte. (3 representantar)
(Kommunen sine representantar skal velgast blant dei faste bystyrerepresentantane eller kommunalråder utgått frå desse i kommunestyrets konstituerande møte. Ordførar bør være blant representantane).
 
Medlemar:                                                      Personlege varamedlemar:
1. Bengt Solheim-Olsen,H                          * Jacob Nødseth,H
2. Jan Henrik Nygård,V                                * Elisabeth Norman Leversund,V
3. Bente Frøyen Steindal,AP                       * Åge Larsen,AP
 
 
ELDRERÅDET
(7 medlemar; - 5 oppnemnde mellom eldre i kommunen og 2 oppnemnde av bystyret)
 
Bystyret sine medlemar:
1.Lillemor Helle, H
2.Grethe Eltvik,AP
 
Varamedlemar:
1.Odd Husebø, H
2.Jostein Midtbø,AP
 
 
KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA
(7 medlemar; 5 oppnmende av brukarorganisasjonane og 2 oppnemnde av bystyret)
 
Bystyret sine medlemar:
1.Stein Kvalsund,H
2.Anne Kristin Takle Winterthun,AP
 
Varamedlemar:
1.Nina Lisesth,H
2.Maria Hovland Faye,AP
 
 
STYRET FOR ALLHUSET EIKEFJORD:
 
Medlemar:                                           Vara:
1.Trine Hovland,H                                   1. Ola Dagfinn Hovland,H
2.Johnny Jacobsen,V                             2. Kolbjørn Løken,V
3.Solbjørg Tonheim,AP                         3. Mona Ødegård Standal,AP
4.Odd Stubhaug, KRF                            4. Brigt Samdal,AP
 
Styret konstituerer seg sjølv.
 
 
TAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT
 
Medlemar:                                               Vara:
1.Ola Dagfinn Hovland,H                    1.Stine Endestad Brandsøy,H
2.Anne Lise Norstrand, V                    2. Kolbjørn Løken,V
3.Brynjar Svardal, AP                           3. Asbjørn Sørdal,AP
 
Nemnda konstituerar seg sjølv.
 
 
OVERTAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT
 
Medlemar:                                           Vara
1.Einar Jacobsen, H                           1.Sissel Kristoffersen,H
2.Siv Madsen                                         2.Margunn Belsvik,H
3.Jan Arve Midtbø,V                              3.Torgunn Eikevik,V
4.Henning Ryland, AP                         4.Ola Teigen,AP
5.Hildur Bendixen, AP                         5.Gunvald Seljeseth,AP
6.Inghild Reksten Solheim,SV          6.Ann Kristin Førde,SV
 
Nemnda konstituerar seg sjølv.
 
 
OVERFORMYNDERI
 
Medlemar:                                           Vara:
1.Rolf Grønnevik,FRP                         Margunn Belsvik,H
 
Ein representant vert oppnemnd av rådmannen som forretningsførande, jfr Vergemålslova § 24.
 
 
KINN KYRKJELEGE FELLESRÅD
Representant:                                                  Personleg vara:
1.Anne Lise Norstrand,V                                Monica Kolseth,V
 
 
ALARMSENTRALEN
Representant:                                                      Vara:
1.Bengt Solheim-Olsen,H                                  Elisabeth Norman Leversund,V
 
 
KRYSS REVISJONEN:
Representant:                                                  Vara:
1.Tore Jakob Madsen,H                                 Vidar Grønnevik,H
 
 
SEKOM SEKRETARIAT
Representant:                                                 Vara:
1.Bjørn Hollevik,H                                           Siv Madsen,H
 
 
KYSTMUSEET – Repr. til årsmøte
Representantar:                                               Vara:
1.Jan Henrik Nygård,V                                  1.Bjørg Mikalsen,V
2.Frank Willy Djuvik,FRP                               2. Jacob Nødseth,H
 
 
INNKVARTERINGSNEMND GENERELL
1.Einar Jacobsen,H
2.Monika Bjørbæk,V
3.Elisabeth Ellingsund,SP
 
 
INNKVARTERINGSNEMND A
1.Sissel Kristoffersen,H
2.Halvor Lunde,V
3.Målfrid Steindal,SP
 
 
INNKVARTERINGSNEMND B
1.Arlene Vågene,H
2.Kristian Jansen,V
3.Hildur Bendixen,AP
 
 
INNKVARTERINGSNEMND C
1.Fredrik Helland, H
2.Irene Grøneng,V
3.Gunvar Seljeseth,AP
 
 
INNKVARTERINGSNEMND D
1.Trine Hovland,H
2.Marie Kronen Tveranger,V
3.Lars Terje Standal,AP
 
 
HEIMVERNSNEMND
Representantar:                                             Vara
1.Fredrik Helland,H                                        1.Robert Endestad,H
2.Asbjørn Sørdal,AP                                       2.Lars Terje Standal,AP
 
 
SAMFERDSLEUTVALET
Medlemar:                                                      Personleg vara
1. Tore Jakob Madsen,H                              * Hallgeir Helland,H
2. Hallgerd Frøyen,V                                      * Kjell Høyvik
3. Frank Willy Djuvik,FRP                              * Miriam Nesje,FRP
4. Åge Larsen,AP                                           * Ole Christian Rynning,SP
5. Solveig Willis,AP                                        * Solbjørg Tonheim
 
 
GROVASTØYLEN A/S
Representantar:
1.Lars Terje Standal,AP
2.Hallgeir Helland,H
3.Ingrid Kassen,V
 
Leiar:Lars Terje Standal,AP
 
 
FLORA PARKERING A/S
Medlemar:
1.Silje Jansen Nybø,V
2.Hallgeir Helland,H
3.Åge Larsen,AP
 
Leiar: Silje Jansen Nybø,V