hamnebasseng langt

Reglement

I Flora kommune har vi ulike reglement for vatn og avløp.

VA-norm
Norma inneheld dei tekniske krav kommunen har for å sikre den tekniske kvaliteten med hensyn til overordna målsettingnår kommunen skal eige, drive og vedlikehalde VA-anlegget. Norma gjeld anlegg som utgjer det kommunale vatn- og avløpsnettet.

VA-norm for Flora kommune

VA-norm for Flora kommune er vedteken i Bystyret 06.10.2009 i sak 092/09. Norma er gjeldande frå 01.11.2009

Standard abonnementvilkår for vatn og avløp.
Formålet med regelverket er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i samband med tilknyting til kommunalt VA-anlegg, og på følgjande drift og vedlikehald. Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp er inndelt i to delar.

Administrative bestemmelsar

Tekniske bestemmelsar

Standard abonnentsvilkår for vatn og avløp er vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Abonnementsvilkåra er gjeldande frå 01.11.2009.

Forskrift om feitthaldig avløpsvatn

Lokal forskrift om feitthaldig avløpsvatn vart vedteke i Flora bystyre 15.11.2016. Forskrifta er utarbeidd for å få ei einsarta sakshandsaming og sette tydelege krav til handtering av feitthaldig avløpsvatn.

Forskrift om feitthaldig avløpsvatn, Flora kommune

Vassmålarar

Norm for vassmålarinstallasjonar

Norm for vassmålarinstallasjonar er vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma er gjeldande frå 01.11.2009

Slamtømming

Vedtekter for tømming av slamavskiljar

VA-gebyr

Vedtekter for vass- og avløpsgebyr