Skulestart Florø barneskole

Resultat frå brukarundersøking ved omsorgstenesta

I juni 2016 vart 99 brukarar av omsorgstenesta i Flora kommune intervjua. Intervjua har gått føre ved intervjuhjelp i eigen heim, i omsorgsbustad, på dagsentra og på institusjon. Dei fleste av dei heimebuande vart intervjua ved telefonintervju. Ved undersøkinga i 2014 var det 86 brukarar av omsorgstenestene som var informantar.

Funna i undersøkinga og meir kan du lese her: