Ytteroyane

Varslingsteneste

Flora kommune brukar eit servicevarslingssystem. Varslingstenesta er levert av Unified Messaging Systems (UMS) og varslar deg på SMS dersom kommunen ønskjar å informere om noko. Du får blant anna melding om kritiske hendelsar som gasslekkasjar, ras eller flodbølger, eller mindre kritiske hendelsar som endringar i vass- eller strømforsyning. 

Du kan besøke UMS si heimeside for å sjekke dine opplysningar og eventuelt korrigerre desse. Systemet hentar informasjon frå GAB registeret/Folkeregisteret. Flora kommune sitt kommunenummer er 1401. Kommunenummeret kan du fylle inn under "Kommune" dersom du skal hente pinkode frå UMS for å endre på dine opplysninger eller registrere deg.