Ytterøyane fyr

Skatteliste - eigedomsskatt 2018

Etter bystyret sitt vedtak av 19. desember 2017 om utskriving av eigedomsskatt for 2018, og med heimel i eigedomsskattelova §15, vert eigedomsskattelistene for 2018 lagt ut til offentleg gjennomsyn i 3 veker, frå torsdag 1. mars 2018.

Lista viser dei skattepliktige eigedomane med adresse, matrikkelnummer (gards- og bruks nummer), eigedomsskattetakstane, skattesatsen og utrekna eigedomsskattebeløp. Skattelista er også lagt ut på Informasjon og service, Markegata 51.

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år. Klagen må sendast skriftleg til eigedomsskattekontoret innan 6 veker.

Eigedomsskattekontoret har adresse: Markegata 51, 6905  Florø.

Retting i høve til brev frå kommunen

Rekninga for eigedomsskatt vert sendt ut kvar 3. termin, ikkje kvar 4. månad som står i brevet.

Skattelister - eigedomsskatt: