Båtar på hamna

Skjema A-Å

Her er ei samleside for søknadsskjema og andre blankettar. Nokre av skjemaene er elektronisk og kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirskjema må skrivast ut og sendast per post eller sendast som mailvedlegg. Vi gjer merksam på at personsensitiv informasjon ikkje sendast elektronisk.


A
Alkohol - Ambulerande eller einskildløyve
Alkohol - Søknad om salsløyve
Alkohol - Søknad om skjenkeløyve
Ansvarsrett-vedlegg.pdf
Ansvarsrett.pdf
Arbeidstilsynets samtykke.pdf
Avfallsbehaldar, endre/bestille ny
Avfallsplan og sluttrapport.pdf
Avkjørsel - søknad om ny avkjørsel til tomt/eigedom
Avstanderklæring.pdf
Avtale om godkjent ettersøkshund.pdf

B
Barnehage - Redusert foreldrebetaling, søknad.pdf
Barnehage - Spesialpedagogisk hjelp søknad.pdf
Barnehage helseerklæring.pdf
Barnehage, oppseiing av plass
Barnehage, svar på tilbod om plass
Barnehage, søknad om plass (ID-porten)
Barnehage, søknad om plass (utan ID-porten)
Barnevern, meldeskjema.pdf
Bassengbad - meldeskjema.pdf
Bestandsplanområde - søknad om godkjenning.pdf
Boblebad m meldeskjema.pdf
Borgarleg vigsel - bestilling av tid for seremoni
Byggegrense offentleg veg.pdf
Byggesak - melding om bygning,tilbygg untatt søknadsplikt.pdf
Byggesøknad for tiltak utan ansvarsrett.pdf
Byggesøknad, elektronisk skjema
Byggjeløyve med ansvarsrett.pdf
Byggjeløyve uten ansvarsrett.pdf

D
Dispensasjon etter jordlova.pdf
Dispensasjon etter plan- og bygningslova.pdf
Drosjekort, legeerklæring.pdf
Drosjekort, søknad.pdf

E
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning, kjøp av fast eigedom.pdf
Eldstad - innstallering, endring eller omplassering
Endring av tillatelse.pdf

F
Ferdigattest.pdf
Ferdigmelding om utbetra avløpsanlegg.odt
Frisør og hudpleie- meldeskjema.pdf
Frisør, hud- og fotpleie, holtaking og piercing- søknad.pdf
Frådelingspakke med rettleiar.pdf
Fysio- og ergo tilvising.pdf
Følgjekort.pdf

G
Generell førespurnad
Gjennomføringsplan, byggesak.pdf
Gravemelding

H
Hjelpeverje søknad.pdf
Høyringsuttale
Høyringsuttale, e-skjema

I
Igangsettingsløyve.pdf
Individuell plan.pdf
Innemiljø- medisinsk uttale.pdf
Innmelding skule
Innskriving skule, e-skjema

K
Klage på plan- eller byggesak
Klage på plan- eller byggesak, e-skjema
Konsesjon ved overtaking av fast eigedom etter konsesjonslova, søknad.pdf
Kontrollerklæring.pdf
Kontrollskjema ildsted.pdf
Krav om dekka reisekostnader ved følgje av barn til barnehage i Florø.pdf
Kulturmidlar rettleiar 2014.pdf
Kulturmidlar.pdf
Kulturskule, søknad om plass
Kulturskule.pdf

L
Ledige stillingar
Legionella - meldeskjema.doc.pdf

M
Midlertidig bruksløyve.pdf
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikkbingen, søknad øvingstider.pdf

N
Nabovarsel - Gjenpart av.pdf
Nabovarsel.pdf

O
Oljetankregistrering.pdf
Omsorgssøknad.pdf
Oppbevaring av eksplosiv vare.pdf
Opplysninger om ytre rammer.pdf

P
Parkeringskort, søknadsskjema og legeerklæring.pdf
Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester.pdf

R
Reisevaksine - søknad.pdf
Rekvisisjon av oppmålingsforretning - matrikkellova.pdf
Rekvisisjon av oppmållingsforretning etter PBL.pdf
Rekvisisjon oppmålingsforretning - rettleiar.pdf
Retningsliner for graving i kommunal veg, grunn.pdf
Rettleiar mindre enn 50pe.pdf
Rettleiar større enn 50pe.pdf
Rørleggermelding

S
Serveringsløyve
Sett hjort.pdf
Sjølvbyggjar-ansvarsrett.pdf
Sjølvbyggjar-eigenerkæring.pdf
Søknad - reseksjonering.pdf
Søknad om kulturmidlar
Søknad om seksjonering.pdf
Søknad om skjenke-, sals- og serveringsløyve
Søknad om Torgløyve.pdf

T
Tapt arbeidsfort. reiserekn. folkevalde 2012[1].pdf
Tapt arbeidsforteneste.pdf
Tillatelse til tiltak, søknad.pdf
Torgløyve, elektronisk søknad

U
Ungdommens bystyre kulturmidlar (PDF).pdf
Unntatt søknadsplikt bygning eller tilbygg.pdf
Utsleppsløyve mindre enn 50pe.pdf
Utsleppsløyve større enn 50pe.pdf

V
Vald - søknad om godkjenning.pdf
Vassmålar.pdf
Veg- og gatelys i Flora kommune, Normer (revidert 2018).pdf
Våtrom i eksisterende bygning.pdf