Skuleskyss

Desse har automatisk rett til skuleskyss med heimel i opplæringslova § 7-1:

  • Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn 4 kilometer frå skulen.
  • Elevar i 1. klasse/førskulen som bur meir enn 2 kilometer frå skulen.


Lengda på skulevegen er definert slik: Frå dør til dør etter farande veg.

Meir informasjon:
Skyssreglement for grunnskulen i Sogn og Fjordane
Elektronisk skysskort - informasjonsbrosjyre

Kontakt:
Informasjon og service
Markegata 51
Telefon 57 75 60 00, e-post: postmottak@flora.kommune.no

29. mars 2008