Båtar på hamna

Slamskillarar

Som hovudregel skal slamavskillaren tømmast ein gang kvart andre år. For hytter og fritidsbustader er det tømming kvart fjerde år.

Kommunen sørger for tømminga. Tømmefirmaet sender ut skriftleg varsel om tømmetidspunktet og andre praktiske opplysningar.

Kommunen registrerer kvar tømming som blir føretatt.

Du må sjølv sørge for at slamavskillaren er lett tilgjengelig for tømming med bil.

Ved krisetømming, ta kontakt direkte med Norva24 på tlf. 57 87 46 66.