hamnebasseng langt

Søknad eksplosiv vare

 

Søknad om oppbevaring av eksplosiv vare
DSB har utviklet et nytt elektronisk system for innsending av søknader og meldinger. Fra og med 19. juni 2009 innførte DSB nye rutiner for innsending av søknader og meldinger om håndtering av eksplosive varer.

Tidligere brukt blankett HR-124 for søknad om oppbevaring av eksplosiv vare tas ut av bruk og søknad skal nå fremsendes elektronisk. Tilgangen til den elektroniske innleveringen skjer via Altinn. Her velger man skjema og fyller inn data om oppbevaringsstedet og for øvrig følger de veiledninger og føringer som gis for fremsendelse av søknad.

Søknaden vil bli behandlet av DSB og en eventuell tillatelse vil bli tilsendt per post. Systemet gir også virksomheten en oversikt over sine tillatelser vedrørende håndtering av eksplosiv vare, oppdatere kontaktinformasjon, sende ny søknad basert på eksisterende (ved søknad om endring eller forlengelse), og melde opphør av eksisterende tillatelse

Søknad om oppbevaring av eksplosiv vare via Altinn

Altinn brukerservice (hjelp med pålogging og rettigheter)

Veiledning til utfylling av søknad om oppbevaring av eksplosiv vare (PDF)

Spørsmål om utfylling og fremsendelse kan rettes til DSB.
 
Generelt om oppbevaring
Oppbevaring av eksplosiv vare krever en oppbevaringstillatelse. Kommunen gav tidligere tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare i mengder opp til og med 250 kg, disse mengdene skal nå søkes DSB. Uten særskilt tillatelse kan det likevel oppbevares inntil 5 kg røksvakt krutt, 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon og 10 kg pyroteknisk vare.

Det stilles detaljerte og strenge krav til hvordan oppbevaring av eksplosiv vare skal foregå, blant annet til plassering av rom eller bygning, arealmessige begrensninger og sikringstiltak, alarm, merking og bygningstekniske forhold. Kravene i eksplosivforskriften er ytterligere utdypet i veiledning til eksplosivforskriften kapittel 7, som alltid settes som vilkår når det gis tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare. Er ikke kravet til sikkerhetsavstandene overholdt, vil det være behov for en risikovurdering av aktiviteten rundt lageret. De nødvendige arealmessige begrensninger fastsettes i henhold til plan- og bygningsloven. Plassering av lager må koordineres med øvrige planer/reguleringer i kommunen. Skjer det endringer i de lokale forholdene som kan ha innflytelse på lagerets størrelse, skal det meldes fra til den myndigheten som har gitt tillatelse til oppbevaringen.

Per i dag er det et krav om alarm som sikrer tidlig varsling og forsvarlig respons i rom, bygning eller innretning med over 250 kg eksplosiv vare. Lager under 250 kg skal likevel enten ha installert alarm eller regelmessig kontroll, minimum daglig.
Oppbevaringssted hvor det er installert alarm skal som et minimum kontrolleres en gang per uke.

I tillegg til riktig plassering av lageret foreligger det også et kvalifikasjonskrav for enhver som håndterer eksplosiver. Personen må være over 18 år og ha tilstrekkelig
kunnskap om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet om sikker håndtering.
 
 
Forbudt med dynamitt hjemme
Det er ikke tillatt å oppbevare dynamitt i privatboliger. Det kreves tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å oppbevare dynamitt og andre typer eksplosiver.
Reglene for oppbevaring er klare og strenge for å unngå ulykker. Et av kravene er at dynamitt skal oppbevares minst 400 meter fra bolighus.