Ytteroyane

Søknad om auka produksjon på lokalitet 13843 Barlindbotn

Barlindbotn Settefisk AS søker om auka utsleppsløyve for lokalitet 13843 Barlindbotn frå dagens 250 tonn til 340 tonn. Auken i produksjon vil kunne skje innanfor eksisterande vasstilgong og gjeldande areal. Planlagt årleg produksjon vert som før; 2 mill smolt.

Søknaden er lagt også ut til offentleg ettersyn hjå Flora kommune, Informasjon og service. Eventuelle merknader til søknaden må vere skriftleg og sendast til Flora kommune, Markegata 51, 6900 FLORØ eller postmottak@flora.kommune.no innan 02.12.2016.