Båtar i hamna

Søknadsfrist på tilskot til kulturbygg

Tilskot frå den desentralisert ordninga for tilskot til kulturbygg skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd.

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift. Søknadar om tilskot frå ordninga skal sendast inn elektronisk, og via kommunen der lokalet ligg.

Søknadsfrist er 25. februar 2018.