Båtar på hamna

Om sosiale tenester

NAV Flora - Sosial, arbeid, trygd

Her kan du få økonomisk hjelp etter individuell og skjønsmessig vurdering, og få råd og rettleiing og bistand i gjeldsaker.

Vidare vert det gjeve råd og rettleiing til rusmisbrukarar og deira familiar slik at han/ho kan kome seg bort frå alkohol og andre rusmiddel. Vi samarbeider tett med lege og andre kommunale tenester.

Opningstider:

Nye opningstider frå 11. mars 2019:

  • Måndag - fredag: kl. 10.00 - 12.00

Digital søknad om sosialhjelp

Du kan no velge å søkje sosialhjelp digitalt i staden for på papirskjema. Løysinga gjer til at du kan søkje frå PC/mobiltelefon/nettbrett, uavhengig av tid på døgnet så lenge du har nettilgang. Meir informasjon om dette finn du på NAV sine heimesider under "Ditt NAV".


Kontakt NAV