hamnebasseng langt

Strategiplan for landbruk og bygdeutvikling i Flora kommune

 

       flora
      
kommune
 
 
 
  
 
Saksgang:
Møtedato:
Saknr.:
 
Utbyggingsutvalet
19.03.2009
022/09
 
 
Sakshandsamar:
Arkiv:    K1-233, K2-V0
Objekt
Arkivsaknr
 
 
Kommunane fekk frå 01.01.04 overført forvaltningsansvar for fleire tilskotsordningar innan landbruk og bygdeutvikling knytt til miljø, kulturlandskap og skogbruksføremål som Fylkesmannen tidlegare forvalta. I den samanheng utarbeidde Flora kommune ei plan for prioritering og bruk av desse tilskotsmidlane i Strategiplan fornærings- og bygdeutvikling for perioden 2005 –2008 som vart godkjend av Utbyggingsutvalet i møte 16.11.2004.
 
Planen skal no rullerast for perioden 2009-2012.
 
Planframlegget er utarbeidd av strategigruppa samansett av faglaga i landbruket og landbruksforvaltninga i Flora kommune.
  
FRAMLEGG TIL VEDTAK:
 
Flora kommune vedtek framlegg av 09.03. 09 til Strategiplan for landbruk og bygdeutvikling i Flora kommune 2009-2012.
Strategiplanen skal vere overordna verktøy for prioritering av verkemiddelbruk og satsingsområder innan landbruk og bygdeutvikling i perioden 2009-2012.
  
19.03.2009 Utbyggingsutvalet
 
Jan Arve Midtbø (V) hadde følgjande merknad til planen:
”Mot at 2 grender får områdetiltak og at det skal bevilgast opp til 15.000 kr på gjerde”
  
Røysting:
Rådmannen si tilråding vart vedteken mot 1 –ei- røyst.
  
UTBY-022/09 Vedtak:
 
Flora kommune vedtek framlegg av 09.03. 09 til Strategiplan for landbruk og bygdeutvikling i Flora kommune 2009-2012.
Strategiplanen skal vere overordna verktøy for prioritering av verkemiddelbruk og satsingsområder innan landbruk og bygdeutvikling i perioden 2009-2012.
 

   

Terje Heggheim                                                                                                         Knut Svendsen
Rådmann                                                                                                                    Tenesteleiar RAF
 


 

 
Prenta vedlegg:                                                                                           Vedlegg
1          Strategiplan for landbruk og bygdeutvikling                                        
2          Rapport for bruk av SMIL/NMSK midlar 2004 –2008