Båtar i hamna

Sykkelbyen Florø

logo str. 6.png

Florø er ein sykkelby!

3. februar 2015 signerte Sogn og Fjordane fylkeskommune, Statens vegvesen og Flora kommune trepartsavtala som gjorde Florø til den andre sykkelbyen i fylket. 

Signering sykkelbyavtale.jpg
Avtala varar i 4 år. Prosjektet sine hovudmål er å betre folkehelse gjennom auka sykkelbruk, mellom anna ved overføring av reiser frå bil til sykkel. Samtidig må tryggleiken for syklistar betrast slik at talet på sykkelulukker ikkje går opp.

Avtala inneber at partane skal medverke til å:

 • Utarbeide ein plan for samanhengande hovudnett for sykkel
 • Utvikle og gjennomføre ulike haldningsskapande tiltak og kampanjar
 • Ta initiativ til samarbeid med lokale aktørar, td frivillege organisasjonar og næringslivsaktørar

Syklar ved Florø barneskole.png

Flora kommune ønskjer å legge til rette for gode moglegheiter for å nytte sykkel i kvardagen for alle innbyggarane i byen. Difor jobbar vi i lag med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Statens Vegvesen for å sette i gang tiltak som skal sikre ein trygg framtid for alle som brukar sykkel i vår kommune. 

Oversikt sykkelavstandar og viktige knytepunkt i Florø.jpg
Ovanfor er ei oversikt på sykkelavstandar og viktige knytepunkt i Florø.


Oversikt over gjennomgåande sykkelvegnett i Florø 2014.jpg
Bildet ovanfor er ei oversikt på gjennomgåande sykkelvegnett i Florø

Samanhengande sykkelvegnett

Sykkel er eit mykje brukt framkomstmiddel i Florø. I planarbeidet er det lagt vekt på å legge til rette for eit samanhengande sykkelvegnett i Florø. Dette er viktig med tanke på transport, miljø, barn-/unge og folkehelse. Framtidas byer vil ha eit stort innslag av sykkelbruk.

Mål

Florø er ein by med høg del av sykkeltransport til og frå arbeid/skule. Det er lagt til rette for sykling i byen på ein slik måte at det er trygt og effektivt.

Resultatmål

 • Tal personar som nyttar sykkel til og frå skule/jobb er dobla i perioden 2012 – 2016. Her pågår det undersøkingar for kartlegging
 • Flora kommune er ein nasjonal sykkelby som får statleg medfinansiering til gjennomføring av sykkelveg-prosjekt

Grep

 1. Det er gjort eit val om blanda føremål sykkel/bil i sentrumsområda i staden for å reindyrke gang og sykkelvegar. Dette må også sjåast i samanheng med 3.2.13 Trafikk, kor ein har gjort eit bevisst val om å føre biltrafikken gjennom Markegata for å redusere biltrafikken i dei andre gatene som går aust  - vest
 2. Det skal gjennomførast kartlegging og teljing av sykkelbruk i dag, som grunnlag for vidare planlegging måling av måloppnåing.
 • Flora kommune har sykkelvegar og planar for slike i overordna arealplanar. Dette gir kommunen sterkare forankring enn om sykkelvegar blir presentert i eigne planar.
 • Florø har ca. 10 000 innbyggarar, her er det fortsatt eit stort potensiale til å  få fleire til å sykle. 

Eksisterande plan for sykkelvegnett i Florø sentrum - revisjon.png
Bildet ovanfor visar eksisterande plan for sykkelvegnett i Florø sentrum

Diverse tiltak for å få fleire til å bruke sykkel:

 • Profilere sykkelprosjekt
 • Sykle til jobben
 • Sykle til skulen
 • Sykkelparkering
 • Synleggjere sykkelens plass og rolle/ betydning.
 • Sykkelkampanje internt
 • Oppfølging av handlingsplan for sykkel i Region vest

Vedlegg: