Ytterøyane fyr

Teknisk drift - vegavdelinga, informerer om parkering forbode i vintersesongen 2017/2018

Gjeld i perioden 07.12.2017 - 31.03.2018

I vintersesongen 2017/2018 for perioden 07.12.2017 - 31.03.2018 har Flora kommune mellombels vedtak frå Statens vegvesen for Parkering forbode på fylgjande vegar:

Prof. Indrebøvegen - Elias Melværgata - Gaddevegen - Gaddevåggata - Kleiva - Krokavegen - Skipardalen - Bjørnestien - Sandåkervegen - Furuholtvegen - Dalvegen - Nic. Astrupvegen - Åsheimvegen - Vågavegen - Nyborgvegen - Vestnesvegen - Lyngvegen - Solhaugvegen - Brendøyvegen - Professor Gjelsvikvegen - E.M. Holevegen - Selhaugvegen - Furuhaugane - Botnavegen - Håmansvegen - Bergmovegen - Stien.

Skiltinga vil komme på kort varsel i forbindelse med vinterdrift, og vedtaket er gyldig når skiltet er avdekka. Det er bilførar sitt ansvar å følgje med på eventuell ny skilting, og eventuelt fjerna kjøyretøyet for å overhalde Parkering forbode i desse periodane.

Viser til mellombels vedtak M353-75-2017 frå Statens vegvesen datert 11.12.2017

Spørsmål kan rettast til Flora kommune på tlf. 57 75 60 00