Tiltaksteamet

Kontaktinformasjon:
Leiar: Anne Merete Ødven, mobil tlf. 99 53 24 09, e-post: annemerete.odven@flora.kommune.no
Tiltakstenesta vakttelefon: 97 99 18 04

Kommunen starta i 2013 opp med eit tiltaksteam som er satt saman av psykiatritenesta, og ressursar frå NAV og barnevern. Teamet jobbar med psykiatriske, rusrelaterte og psykososiale problemstillingar, og gjev tilbod på dagtid, kveld og helg. Hovudmålsetninga for teamet er å sikre at miljøterapeutisk spesialkompetanse vert fordelt målretta på tiltak mot einskildbrukarar og til grupperelaterte aktivitetar, både førebyggande og behandlande. Tiltaksteamet er organisert som ei eiga teneste, og ligg direkte under kommunalsjef for Helse, Omsorg, NAV og Barn og unge.

Prosedyre for søknad er slik:
Søknadsskjema finn du her.
Kontakten kan søkjar formidle sjølv, eller den kan formidlast via lege/behandlar eller annan kontaktperson.

Søknad sendast til:
Flora kommune, tiltakstenesta
Markegata 51, 6900 Florø

11. mai 2016 Henrik Ulriksen