Seglbåt med jente

Varsel om planoppstart. Del av Gbnr. 23/14 m.fl. Solheim

Kommentarar og innspel til det igangsatte planarbeidet skal vere skriftleg og rettast til:
Leite og Howden AS, Ystenesgata 12, 6003 Ålesund. E-post: post@leiteoghowden.no
innan 05.12.2011

I henhold til plan- og bygningslova § 12-8, gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid på del av gnr. 23 bnr. 12 m.fl. - Solheim - Flora kommune.

Området er uregulert og brorparten av arealet er i gjeldende kommunedelplan avsett til boligbyggelse. Søndre del er avsett til LNF-område, men etter en samlet vurdering av dette området sett ifht. omkringliggende områder og utbygginger, er det i møte i Utbyggingsutvalet 25.08.2011, med arkivsaknr 11/1335 gitt tillatelse til oppstart av planarbeidet som omsøkt. Utbyggingsutvalet har således vurdert planen til ikke å være KU-pliktig.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere området i hovedsak i tråd med kommunedelplanen, og legge til rette for en god allmenn bruk av strandsona med ei buffersone mot utbyggingsarealet.

Oppstartmøte ble avoldt med kommunen 02.03.2011. Videre ble forespørsel om oppstart av planarbeid fremlagt Utbyggingsutvalet i brev fra Leite og Howden AS 06.05.2011. I vedtak av 25.08.2011 har Utbyggingsutvalet gitt tillatelse til oppstart av planarbeid som omsøkt.

Kunngjering
Planområde 
Utsnitt kommunedelplan 
Oersiktskart 
Forespørsel om oppstart 
Vedtak om planoppstart