Ytteroyane

Vedteken detaljreguleringsplan for Hovland, Eikefjord, del av gbnr 53/10

Forstørrelsesglass ført over kart/reguleringsplan  Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast Flora kommune innan 27.09.2019

Detaljreguleringsplan for Hovland, Eikefjord, del av gbnr. 53/10, bustad, Plan - id: 20100107
Flora bystyre har i sak 069/19 godkjent Detaljreguleringsplan for Hovland, Eikefjord, del av gbnr 53/10, bustad. Formålet med planen er å leggje til rette for inntil to bueiningar med tilhøyrande anlegg på del av gbnr 53/10. Planen erstattar tidlegare planar for området.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova  12-12. planen er tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon- og Service ( Tenestetorget )

Planvedtak PDF document ODT document
Planomtale
Plankart
Føresegner
Innkomne merknadar
Skredfarevurdering

Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast Flora kommune via skjema "klage på plan eller byggesak" på epost til
postmottak@flora.kommune.no eller via post til Markegata 51, 6905 FLORØ innan 27.09.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og §§ 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter dene kunngjeringa.